GET /admin/extension/strandedItem/{id}

Operation:
GET /admin/extension/strandedItem/{id}
Description:
Gets the representation of a strandedItem.
Since:
5.1
Input parameters
Consume media type(s):
None
Input type:
None
Output parameters
Returns the requested stranded item.

Produce media type(s):
application/vnd.vmware.admin.strandedItem+xml
Output type:
StrandedItemType
Examples
Request
HTTP 1.1
GET /api/admin/extension/strandedItem/bbfe58d1-3e44-4625-af5d-008329252f68

Headers:
x-vcloud-authorization: 65hG8hSEDXrBtkMq9ny9xR6ZHu4ElXF6CyvYMZNS73k=

Body:
Response
HTTP/1.1 200 OK

Headers:
Content-Length: 1083
Content-Type: application/vnd.vmware.admin.strandeditem+xml;version=5.5
Vary: Accept-Encoding

Body:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><vmext:StrandedItem
    xmlns:vcloud="http://www.vmware.com/vcloud/v1.5"
    xmlns:vmext="http://www.vmware.com/vcloud/extension/v1.5"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    href="https://vcloud.example.com/api/admin/extension/strandedItem/bbfe58d1-3e44-4625-af5d-008329252f68"
    id="urn:vcloud:strandedItem:bbfe58d1-3e44-4625-af5d-008329252f68"
    name="name"
    type="application/vnd.vmware.admin.strandedItem+xml"
    xsi:schemaLocation="http://www.vmware.com/vcloud/extension/v1.5 http://https://vcloud.example.com/api/v1.5/schema/vmwextensions.xsd http://www.vmware.com/vcloud/v1.5 http://https://vcloud.example.com/api/v1.5/schema/master.xsd">
    <vcloud:Link
        href="https://vcloud.example.com/api/admin/extension/strandedItem/bbfe58d1-3e44-4625-af5d-008329252f68"
        rel="remove"/>
    <vcloud:Link
        href="https://vcloud.example.com/api/admin/extension/strandedItem/bbfe58d1-3e44-4625-af5d-008329252f68/action/forceDelete"
        rel="remove:force"/>
    <vmext:DeletionDate>2013-02-14T21:21:04.963+02:00</vmext:DeletionDate>
    <vmext:StrandedItemVimObjects/>
</vmext:StrandedItem>